Azylový dům

I. Poslání
 
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (dále jen Domov) poskytuje komplex služeb s cílem pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a pro ně obtížně řešitelné životní situaci (v oblasti bytové, finanční, zdravotní nebo vztahové).
Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí či zprostředkování základního poradenství.
Matkám s dětmi a těhotným ženám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením je nabídnuta příležitost a možnost, která jim pomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Pomoc je vedena tak, aby matky aktivně řešily svoji životní situaci a snižovaly svoji závislost na sociální pomoci.
 
II. Cíle
 
Mezi hlavní cíle Domova patří poskytování služeb, které vedou k:
 
 • začlenění do společnosti
 • předcházení odloučení matky a dítěte (dětí) a zlepšení jejich vzájemného vztahu
 • osamostatnění se

K realizaci hlavních cílů Domova vedou dílčí kroky:

1. Začlenění do společnosti
 
 • Podpora při využívání institucí dostupných v místě dočasného bydliště (úřady, lékaři, základní a mateřská škola apod.) a při jednání s těmito institucemi (poradenství, nácvik dovedností apod.)
 • Podpora a zlepšení finanční situace a hospodaření s penězi (pomoc matce orientovat se v její finanční situaci, pomoc s vyřízením všech zákonných nároků, konzultace a plánování k vedení výdajů, seznámení s riziky zadlužení, zjištění výše zadlužení, sestavení plánu oddlužení apod.)
 • Podpora při hledání odpovídajícího bydlení (pomoc s hledáním vhodného bydlení, zjištění finančních možností, podpora při jednání o ubytování, poradenství, nácvik dovedností, podpora a pomoc při jednání s institucemi – ubytovny apod.)
 • Podpora při hledání vhodného zaměstnání (pomoc s tvorbou dokumentů potřebných k hledání zaměstnání, hledání vhodného zaměstnání včetně možnosti pracovního uplatnění, nácvik dovedností, poradenství, podpora a pomoc při jednání s institucemi – úřad práce, pracovní agentury apod.)

2. Předcházení odloučení matky a dítěte (dětí) a zlepšení jejich vzájemného vztahu

 • Podpora matek při řešení výchovných nebo jiných záležitostí souvisejících s péčí o dítě či děti (pomoc s vyřizováním písemností týkajících se dětí – např. návrh na úpravu výchovy a výživy, podpůrné rozhovory, vyhledání a pomoc při jednání s institucemi – např. mateřské školy, lékaři, úřady, poradny apod.)
 • Podpora a aktivizace matky při vytváření volnočasových aktivit pro dítě či děti (vypůjčit nebo poskytnout materiál a pomůcky, podpora společné práce matky a dítěte, pomoc při organizování společných akcí)
 • Podpora či udržení pozitivní sociální vazby s rodinou i širším okolím (návštěvy, pomoc s vyhledáním kontaktů na rodinu a přátelé, zprostředkování kontaktu s rodinou, jednání s institucemi – např. při umístění dítěte v ústavní péči, společné konzultace, společné akce pro rodinu a širší okolí)

3. Osamostatňování se

 • Rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti matky (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, podpora – hledání dlouhodobého východiska ze své životní situace)
 • Pozitivně povzbuzovat rozvoj osobnosti (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, podpora – rozvoj a podpora motivace k přijetí dlouhodobých cílů a plánů, podpora k realizaci vlastních plánů, stanovení priorit pro další období)
III. Zásady
 
Zásady poskytování sociální služby, kterými se řídí pracovníci Domova:
 
 • Dodržování práv klientek (zejména dodržování důstojnosti osob, lidských práv a základních svobod osob)
 • Individuální přístup (pomoc vychází z individuálních potřeb klientek, je respektována jedinečnost každé klientky, služby jsou poskytovány v zájmu daných klientek)
 • Komplexnost řešení (využití různých pohledů na daný problém a možných zdrojů k řešení situace)
 • Respektování volby klientky (klientky mají volbu řešení jejich nepříznivé sociální situace a mají možnost rozhodovat se, volit mezi různými nabídkami řešení své situace; pracovníci respektují osobní, subjektivní názor klientek služby na to, jak chtějí žít a využívat nabízené sociální služby)
IV. Okruh osob
 
Okruh osob dle registrace sociální služby
Cílová skupina:
 
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
 
 • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
 • Mladší děti (7 – 10 let)
 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
Další specifikace okruhu osob
Domov poskytuje sociální služby následujícím osobám, které se ocitly v nepříznivé a pro ně obtížně řešitelné životní situaci:
 
 • Těhotné ženy
 • Matky s nezaopatřeným dítětem/dětmi (dále jen dětmi)
 • Těhotné ženy či matky s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • Těhotné ženy či matky s dětmi, které jsou v krizi
Pozn.: Nezaopatřeným dítětem se myslí nezaopatřené dítě do 18 let.
 
Důvody k nepřijetí
Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 § 91
 
 • zájemkyně o službu nepatří do cílové skupiny zařízení
 • je plná kapacita Domova
 • zdravotní stav zájemkyně či jejích dětí vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby
 • dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 36
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • závislost v akutní fázi
 • nezpůsobilost k právním úkonům
 • zájemkyně, které v době kratší než 6 měsíců, před podáním žádosti, byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy
Osobě je také odmítnuta služba, jestliže:
 
 • nesplní podmínky dané zákonem o sociálních službách k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služeb v oblasti sociální prevence (nepředloží poskytovateli služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu)
 • má postižení pohybového aparátu vyžadující bezbariérovou úpravu
 • je nezpůsobilý k právním úkonům
 
 
V. Kapacita Domova
 
Kapacita Domova dle registrace sociální služby
 
 • počet lůžek: 18

Další specifikace kapacity Domova
 
 • počet rodin: 6
 • maximální počet osob na 1 rodinu: 5 (matka a 4 děti)
 • možnost umístění počtu osob dle pokojů:
 • pokoj č. 1 (1+2)
 • pokoj č. 2 (1+4)
 • pokoj č. 3 (1+3)
 • pokoj č. 4 (1+3)
 • pokoj č. 5 (1+1)
 • pokoj č. 6 (1+1)
VI. Provozní doba Domova
 
 • Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok
 • Pracovník Domova je přítomen vždy od 7.00 hodin do 23.00 hodin
 • V době od 23.00 hodin do 7.00 hodin je možné kontaktovat vedoucí Domova nebo zástupce vedoucí Domova na mobilním telefonu Domova
VII. Poskytované základní činnosti
 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

2. Poskytnutí ubytování
 
 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek